Klachtenregeling

Het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijs Midden Limburg (hierna te noemen SOML) en de onder haar bevoegd gezag ressorterende scholen of enig ander organisatiedeel, streven ernaar om bij het realiseren van hun doelstellingen, problemen en klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Voor het geval zich problemen en/of klachten voordoen, dienen deze op een zorgvuldige en effectieve wijze te worden behandeld.

SOML en de scholen gaan er vanuit dat problemen en klachten in velerlei vormen kunnen voorkomen en grote verschillen in ernst en omvang kunnen vertonen. Niettemin is in het verleden gebleken dat de meeste problemen en klachten relatief eenvoudig van aard zijn en in principe op schoolniveau kunnen worden opgelost. Hiervoor is een klachtenrouting opgesteld.

Voor de behandeling van klachten betreffende ongewenste omgangsvormen is op iedere school of ander organisatieonderdeel tenminste één interne vertrouwenspersoon benoemd.

Voor Nt2 Mundium College is dit: Mieke van Montfort, 0475-453618.

Het bevoegd gezag heeft ook een externe vertrouwenspersoon benoemd tot wie klagers zich kunnen wenden, ook bij overige klachten.

Dit is dhr. Funs Uiting, te bereiken via: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com

Voor het geval een klacht niet anders kan of mag worden opgelost, kan de klacht worden doorgeleid naar de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, al dan niet met inschakeling van een vertrouwenspersoon of raadsman.

De onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) is bereikbaar via:

Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 2508 AD Utrecht
Telefoonnummer: 030-2809590
E-mailadres: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Nt2 Mundium College kent een klachtenregeling en een klachtenrouting. De tekst van deze regeling en de klachtenrouting zijn verkrijgbaar bij de schooladministratie en zijn binnenkort ook te vinden op de website van de school en van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.